ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ УЧНІВ ДО ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №47 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання учнів до Харківської гімназії № 47 Харківської міської ради Харківської області (далі – Гімназія) розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та на підставі Статуту Гімназії.

1.2. Приймання учнів до Гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.3. Згідно зі Статутом зарахування учнів до всіх класів Гімназії здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

1.4. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні Гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні Гімназії доводиться до відома перелік питань із навчальних предметів (готуються посібники для тих, хто вступає до Гімназії), за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких саме умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Гімназії за погодженням із Радою Гімназії. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор Гімназії або його заступник.

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного із них створюється комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. Зміст конкурсних завдань із загальноосвітніх предметів повинен відповідати навчальним програмам загальноосвітнього навчального закладу.

2.8. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Гімназії, табеля успішності (щоденника) учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу Гімназії.

2.9. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик із попереднього місця навчання, довідок із місця роботи батьків тощо.

2.11. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС приймаються до Гімназії на загальних умовах.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу Гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (додаток 1). Адміністрація Гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох із урахуванням співбесіди.

3.2. Співбесіда як один із видів конкурсних випробувань із учнями, які вступають до Гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації Гімназії розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор Гімназії за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради.

3.3. Тексти диктантів, контрольних робіт, варіантів письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляється та затверджується директором Гімназії. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.4. Не допускається використання тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються в директора Гімназії в запечатаному конверті, який відкривається в день випробування головою предметної комісії в присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу, передбачається, що першу сторінку буде відділено від письмової роботи.

3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначається для кожної вікової групи головою предметної комісії окремо.

3.8. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у Гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає директор Гімназії.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати виконаних письмових завдань оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішується у приміщенні Гімназії для загального ознайомлення.

3.11. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ–ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється в протокол максимальна кількість балів.

3.12. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) із виставленням у протокол максимальної кількості балів.

3.13. Із категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.11, 3.12, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсі на загальних умовах.

3.14. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані додати до документів медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в поточних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Гімназії.

3.15. Учні, які не з’явилися на конкурс без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Зарахування учнів до Гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до Гімназії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Заява подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається у термін три дні від дати її подання. Для розгляду апеляцій створюється комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. Якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти адміністрації Шевченківського району, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Гімназії, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Учні, які зараховані до Гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен подати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше 5 днів після закінчення конкурсу у цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Гімназії несе персональну відповідальність за дотриманням вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та цих Правил конкурсного приймання учнів до Гімназії.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Гімназії за його результатами покладається на Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради та Департамент освіти Харківської міської ради.

5.3. При порушенні Гімназією вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та цих Правил конкурсного приймання учнів до Гімназії рішенням Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради, яке прийняло це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кiлькiсть переглядiв: 402