ПОЛОЖЕННЯ
про батьківську раду Харківської гімназії № 47 Харківської міської ради Харківської області

1. Загальні положення

1.1. Батьківська рада створюється за рішенням загальношкільних батьківських зборів і діє у період між зборами.

1.2. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.3. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу (групи).

2. Мета і завдання діяльності батьківської ради

2.1. Метою діяльності батьківської ради є надання допомоги педагогічному колективу гімназії в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківської ради є:

2.2.1. Допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. Запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. Сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;

2.2.4. В організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. Сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. Всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. Залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. Організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. Допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

3. Створення батьківської ради

3.1. Батьківська рада гімназії обирається простою більшістю голосів на загальношкільних батьківських зборах на прикінці навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальношкільних батьківських зборів. До складу батьківської ради входять представники батьківських комітетів від кожного класу або від кожної паралелі класів.

3.3. Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальношкільних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальношкільних батьківських зборах.

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада обирає зі свого складу голову, його заступника і секретаря.

3.6. Батьківський комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу в складі голови та 3-5 членів на один рік.

3.7. Батьківська рада, її президія, батьківські комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.8. Директор гімназії є членом батьківської ради, класний керівник - батьківського комітету з правом дорадчого голосу.

4. Організація і зміст роботи

4.1. Засідання батьківської ради та батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Під керівництвом членів батьківської ради гімназії можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.

4.3. Батьківська рада і батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи гімназії, рішень загальношкільних батьківських зборів, місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора гімназії, педагогічної ради, порадами класного керівника.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальношкільні батьківські збори. Кількість делегатів на ці збори від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором і більшістю членів батьківської ради вирішуються місцевими органами управління освітою.

Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.

4.6. Батьківська рада звітується про свою роботу перед загальношкільними батьківськими зборами, а батьківський комітет - перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету.

За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківських рад та батьківських комітетів.

4.8. Батьківська рада веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів, які зберігаються в справах гімназії і передаються по акту новому складу батьківських рад.

5. Права та обов'язки

5.1. Батьківська рада та батьківські комітети мають право:

5.1.1 Створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. Встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги гімназії в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. Вносити на розгляд дирекції, педагогічної ради гімназії пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Адміністрація гімназії, педагогічна та наглядова ради зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;

5.1.4. За необхідності заслуховувати повідомлення адміністрації, педагогічної ради про стан і перспективи роботи гімназії, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. Скликати загальні (класні) батьківські збори;

5.1.7. Брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. Залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

5.1.9. Організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у гімназії;

5.1.10. Брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в гімназії;

5.1.12. Рекомендувати своїх членів до складу Ради гімназії;

5.1.13. Брати участь у загальних зборах колективу гімназії;

5.1.14. Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківська рада зобов'язана:

5.2.1. Вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в справах гімназії та здаються за актом при прийомі й передачі гімназії.

5.2.2. Надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківських комітетів у разі необхідності за проханням директора або відповідного органу управління освітою;

5.2.3. Підвищувати ефективність діяльності батьківської ради та батьківських комітетів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Батьківські комітети можуть виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом гімназії.

6.2. У всіх випадках, не передбачених цим Положенням, батьківська рада керується чинним законодавством України та рішеннями органів управління освітою.

Кiлькiсть переглядiв: 1353