Тільки разом із батьками, спільними зусиллями,

учителі можуть дати дітям велике людське щастя.

В. Сухомлинський

Форми роботи з батьками у гімназії

Зміст роботи гімназії з батьками учнів ґрунтується на їхніх правах і обов’язках, визначених Законом України «Про загальну середню освіту»:

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

• обирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

• приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

• обирати й бути обраними до органів управління освітою з питань навчання й виховання дітей;

• захищати законні інтерес дітей.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної й рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

• виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

Значну допомогу у вихованні школярів і в роботі з батьками надають батьківські комітети. Батьківський комітет класу створюють із метою демократизації й управління виховним процесом, налагодженням зворотного зв’язку в системі «сім’я – школа», для поточного коригування управлінських рішень, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів, надання допомоги сім’ї у вихованні та навчанні дітей.

Батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав і обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання в школі. Основною метою батьківського комітету класу є створення умов для формування колективу учнів і сприятливого розвитку в ньому кожної дитини. Він є виконавчим органом батьківських зборів окремого класу. Його основні напрями діяльності полягають у: створення банку даних батьківських ресурсів; організації спільних справ батьків і дітей; поширенні передового досвіду сімейного й родинного виховання; створенні та збереженні традицій дитячо-дорослого товариства.

Батьківський комітет класу також працює над сценаріями традиційних свят, організовує презентацію сімей, які поповнили клас.

Батьківські комітети можна організувати в кожному класі або в один батьківський комітет із представниками від кожного класу гімназії.

Головні завдання батьківського комітету:

1. Налагодити тісний зв’язок гімназії з батьками.

2. Активізувати роботу батьківського комітету щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти.

3. Сприяти впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушають статут гімназії.

4. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання й виховання своїх дітей.

5. Пропагувати педагогічні значення, що підвищать рівень педагогічної грамотності батьків.

6. Допомагати батькам в опануванні системи вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.

7. Упровадження форм роботи із сім’єю, що сприяє гуманізації взаємин у системі «педагоги – батьки». Батьки й учителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

Аналогічні функції в масштабах гімназії виконує загальношкільний батьківський комітет. Сфера його діяльності охоплює піклування про групи подовженого дня, санітарний стан гімназії, допомогу гімназії в здійсненні ремонту, організації літнього відпочинку дітей, їхнього харчування тощо. У роботі з батьківськими комітетами вчителі, адміністрація гімназії виявляють тактовність, доброзичливе, уважне ставлення до їхніх пропозицій, своєчасно реагувати на них, розуміти що їхня діяльність сприяє спілкуванню, зближенню педагогів із батьками й націй основі – успішному розв’язанню багатьох складних проблем виховання.

Конференція є вищим органом громадського самоврядування колективу. Її скликають не менше ніж раз на рік. Делегатів конференції справам вирішального голову обирають від працівників – на зборах трудового колективу; від учнів – на класних зборах; від батьків та представників громадськості – на класних батьківських зборах. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їхніх повноважень становить один рік.

Делегати конференції обирають раду гімназії, її голову, установлюють терміни їхніх повноважень; заслуховують звіт директора й голови ради гімназії; затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного й управлінського процесів розглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії.

Рада гімназії є органом, який об’єднує директора, учителів, батьків, представників громадських та освітніх фондів та організацій.

До складу ради можуть входити також лідери учнівського самоврядування.

Мета гімназійної ради:

· Спрямування зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості на розвиток навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

· Формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління; розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

· Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань. Пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Обов’язки гімназійної ради:

· Організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

· Вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

· Спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи гімназії та контролює його виконання;

· Затверджує режим роботи гімназії;

· Сприяє комплектуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини навчальних планів;

· Заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

· Подає до розгляду педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

· Сприяє появленню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

· Організує громадський контроль харчування та медичного обслуговування учнів;

· Вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 150